Tre studieopgaver

Studieopgaverne bygger videre på de temaer, som Naturvejlederuddannelsens moduler tager fat på.

På hvert modul  etableres studiegrupper, der består af kursister fra samme landsdel. Studiegruppen består af max. 5 studerende.

Studieopgave: Den direkte naturformidling

Denne studieopgave gennemføres i tilknytning til basismodulet “Grundlæggende formidlingsteknik”

Du udvikler kompetencer til at:

 • arbejde projektorienteret (problemformulering, analyse, gennemførelse og evaluering)
 • planlægge, gennemføre og evaluere et konkret naturvejledningsarrangement. Du skal gennem planlægningsfasen og gennemførelsen af arrangementet vise, at du benytter de kompetencer og værktøjer, som du har tilegnet dig under kursus 1. Her vil være særligt fokus på målgruppeanalyse, natursyn, naturvejlederroller og valg af formidlingsformer
 • arbejde i kollegiale netværk og give kollegial vejledning
 • reflektere over egen og kollegers naturvejlederpraksis

Med udgangspunkt i et allerede planlagt arrangement skal du formulere en relevant problemstilling inden for emnet ”den direkte naturvejledning” med børn som målgruppe.

Inden for denne ramme afgrænser du selv din målgruppe nærmere. Gennem studieperioden skal du analysere og planlægge et arrangement. Efter den praktiske gennemførelse af arrangementet får du feedback fra opgavevejleder og medkursister i studiegruppen.

Studieopgave: Vidensøgning og netværksdannelse ELLER Naturvejledningens mål og midler i egen organisation

I tilknytning til modulet Formidlingsplanlægning og uderumsledelse vælger kursisten én af to studieopgaver.

1: Lokal viden og lokalt netværk

Formålet med denne opgaver er, at du udvikler kompetencer til at:

 • søge viden om og opnå indgående kendskab til en lokalitet og / eller ny og relevant viden i kursistens lokale område
 • udbygge det lokale netværk med henblik på at skabe nye samarbejdsmuligheder
 • udvælge, sortere og anvende ny viden og informationer
 • bruge inspiration fra den indsamlede viden og nye kontakter til at udvikle formidlingsaktiviteter, emner eller målgrupper.
 • anvende metoder til at opkvalificere egne og andre naturvejlederes arrangementer (coaching, supervision, kollegial vejledning, evaluering mv.)
 • reflektere over egen og kollegers naturvejlederpraksis.

Indhold:

Opgaven indeholder indsamling af ny viden i lokalområdet og kontaktskabelse til lokale ressourcepersoner, der kan bidrage til formidlingen og eventuelt blive nye samarbejdspartnere. Desuden omfatter det en beskrivelse af, hvordan videnindsamling og kontaktskabelse er foregået, samt refleksioner over, hvordan den nye viden og kontakterne fremover kan anvendes i formidlingen.

2: Naturvejledningens mål og midler i egen organisation

Formålet er, at du tilegner dig kompetencer til at:

 • Forstå og undersøge egen organisations mål, ressourcer og midler indenfor udvikling af naturvejledning
 • udarbejde en analyse på baggrund af interview med centrale personer i organisationen
 • vurdere hvordan naturvejledningen kan/skal udvikle sig, for i højere grad at fremme organisationens mål
 • anvende metoder til at opkvalificere egne og andre naturvejlederes arrangementer (coaching, supervision, kollegial vejledning, evaluering mv.)
 • reflektere over egen og kollegers naturvejlederpraksis.

Indhold:

Opgaven indeholder en analyse af egen organisation i forhold til strategi og indsatser der vedrører naturvejledning og aktiviteter fx indenfor naturforståelse og naturdannelse. Desuden omfatter det en beskrivelse af, hvordan videnindsamling og kontaktskabelse er foregået, samt refleksioner over, hvordan den nye viden og kontakterne fremover kan anvendes strategisk.

Studieopgave: Den strategiske naturvejleder

Denne studieopgave gennemføres i tilknytning til modul om oplevelsesudvikling

Du udvikler kompetencer til at:

 • bruge vigtige dele af uddannelsens teori og praksis i et større udviklingsarbejde, som din arbejdsplads eller du selv står med
 • bruge strategiske værktøjer, der egner sig til at skabe overblik og hjælper med at lave en strategi for de fremtidige handleplaner og aktiviteter
 • styrke naturvejledningen og din arbejdsplads rolle som aktør i lokalsamfundet ved at indgå i strategiske samarbejdsrelationer og alliancer
 • udvikle naturvejledningen og din arbejdsplads så den bidrager til at løse aktuelle samfundsudfordringer, og derved sikre fremtidig opbakning hos lokale beslutningstagere og bevillingsgivere
 • indtænke synlighed på tværs af aktiviteter – både over for den brede befolkning og beslutningstagere.

I denne studieopgave skal du forholde dig til et arbejdsfelt, der er præget af konstant forandring, udvikling, ønske om nytænkning samt mange forskellige interessenter og behov. Dette arbejdsfelt stiller dermed forskellige forventninger og ønsker til udvikling og opgaver i naturvejlederens arbejde.

Du skal gennem denne opgave arbejde med det strategiske arbejde og planlægning, der skal hjælpe dig til at udvikle din naturvejledning på et mere overordnet niveau og samtidig bidrage med at styrke din arbejdsplads’ rolle i lokalsamfundet.