Naturvejlederuddannelsen

Naturvejlederuddannelsen er en formidlingsfaglig modulopbygget efteruddannelse for personer, der arbejder med naturformidling. Uddannelsens moduler udvikler deltagernes kompetencer til at planlægge, udvikle og gennemføre naturvejledning.
Du kan søge om optagelse på kurserne, hvis du er ansat i en stilling, hvor naturformidling udgør en væsentlig del af dit arbejde. Årsagen til det er, at uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem kurser, studieopgaver og praktisk naturvejledning på arbejdsstedet.

Naturvejlederuddannelsen er modulopbygget og kan gennemføres på to år. Uddannelsen består af 4 kursusmoduler og 3 studieopgaver, som alle er obligatoriske for gennemførelsen af den hele naturvejlederuddannelse. Hertil kommer så seks kursusdage, du som kursist selv sammensætter ud fra de åbne korte kurser, som Naturvejledning Danmark udbyder.

billede1

Det er Naturvejlederforeningen, der har ansvaret for den praktiske gennemførelse af uddannelsen. Dette sker i samarbejde med lokale naturvejledere. Kurserne foregår på lokaliteter rundt om i landet.

Studieordningen danner rammen for uddannelsens opbygning og indhold. Du kan i denne læse om de enkelte kursers formål og indhold, om studieopgaver og om praktiske forhold, der vedrører gennemførsel af uddannelsen.

Vær opmærksom på, at uddannelsen står over for en overgangsfase, hvor den videreudvikles, og at der derfor kan være elementer vedrørende indholdet på de enkelte kurser og studieopgaver, der kan ændre sig.

Hele uddannelsesforløbet kan gennemføres som et samlet forløb over to år. Vælger du et mere fleksibelt forløb, skal du være opmærksom på, at alle uddannelsens elementer (kurser, studieopgaver og åbne kursusdage) skal være gennemført indenfor fire år.img_5372

Følg os på Facebook!