Organisation

orginasationsdiagram

Naturvejlederordningen i Danmark har eksisteret i mere end 30 år, og der er i dag beskæftiget mere end 400 naturvejledere rundt omkring i kommuner, på naturskoler, museer og naturfaglige formidlingscentre. Formålet med naturvejledningen i Danmark, er at skabe forståelse og indsigt i dansk natur, og medvirke til at sikre at børn og unge lærer at se og respektere sammenhængene mellem natur og kultur, og mellem menneske og natur, således at der bevares og udvikles en nødvendig balance mellem naturbenyttelse og – beskyttelse.
Når du vælger at kontakte din lokale naturvejleder og lave aftale omkring et arrangement eller en tur, så kan du samtidig være sikker på at du får kvalitet i oplevelsen. Som naturvejledere er vi optagede af at formidle natur i øjenhøjde – altså oplevelser, indsigt og viden der møder publikum der hvor alle får ”noget med hjem”. Der uddannes årligt ca 25 naturvejledere på en 2 årlig efteruddannelse under Københavns Universitet, og naturvejlederordningen i Danmark drives i et ligeværdigt samarbejde mellem Naturvejlederforeningen, Naturstyrelsen og Friluftsrådet. Sammen har vi ansvaret for at sikre at naturvejledningen er i løbende udvikling, og hele tiden tilpasser sig de ønsker og muligheder det omgivende samfund præsenterer. Derfor gennemføres der for tiden en landsdækkende evaluering af naturvejlederordningens facetter – en evaluering der vil munde ud i en række anbefalinger til politikere og kommunale embedsmænd, og som skal understøtte den fortsatte vigtighed af kvalificeret naturformidling og –vejledning.

Følg os på Facebook!